Заседание Совета общины

1 сентября с.г. состоялось заседания Совета общины с повесткой дня:

1.       О результатах обсуждения проекта новой редакции Устава общины.

2.       О подготовке к отчетно-выборному собранию.

В  обсуждении вопросов повестки дня приняли  участие члены Совета общины: Бобровников Давид, Бургина Евгения, Гайдар Александра, Карабочинский Виталий, Малущенко Ирина,  Урисман Михаил, Эстер Югас-Корнер, а также  раввин Александр Духовный, Главный раввин Киева и Украины общин Прогрессивного Иудаизма и Александр Гайдар, исполнительный директор РООПИУ.

По первому вопросу участники заседания подвели итоги предварительной кропотливой  работы по обсуждению новой редакции Устава общины в течение месяца и единогласно приняли проект Новой редакции Устава общины. Этот документ находится ниже. Проект Новой редакции Устава предлагается общине для ознакомления, а также  последующего обсуждения и принятия на общем собрании общины.

Собрание общины по принятию Устава, а также выборам нового Председателя общины,  Совета общины и Ревизионной комиссии — состоится в воскресенье, 22 сентября в 14.00.

Решение об этом, а также  предложения Председателя Совета общины  Гайдар А.Е. о новом  персональном составе руководящих органов общины – единогласно приняты Советом общины.

Совет  общины предлагает общему собранию:

 — кандидат для избрания Председателем общины – Орлова Юлия,

— кандидаты для избрания в Совет общины:  Орлова Юлия, Ахтырская Ольга, Бургина Евгения, Гайдар Александра, Карабочинский Виталий, Рабцевич Илья, Урисман Михаил.

«Погоджено» Виконавчий директор Релігійного Об’єднання (управління)
Громад Прогресивного Іудаїзму України   «___» _________________2019 р.   О.Гайдар  
«Затверджено» Загальними зборами Релігійної громади Прогресивного Іудаїзму «Надія» м. Київ «___» ___________2019 р.  

СТАТУТ РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРОГРЕСИВНОГО ІУДАЇЗМУ «НАДІЯ», М.КИЇВ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 16391103

м. Київ

2019

Релігійна громада Прогресивного Іудаїзму «Надія» в Печерському районі м. Києва створена згідно з чинним законодавством України відповідно до рішення установчих зборів Громади, протокол від 08.10.1991 р. Цей Статут викладено в новій редакції відповідно до рішення Загальних Зборів Громади від «__»________ 2019 р.

І. Загальні положення

1.1. Релігійна громада Прогресивного Іудаїзму «Надія», м. Київ (далі — Громада),

є добровільним об’єднанням віруючих, які сповідують Іудаїзм, з метою спільного задоволення їх релігійних потреб та духовного зростання.

1.2. Громада діє на основі вчення Іудаїзму в його історичному розвитку та відноситься до течії Прогресивного Іудаїзму.

1.3. Громада проводить свою діяльність згідно Конституції України, діючого законодавства і цього Статуту.

1.4. Громада з моменту її реєстрації має права юридичної особи та, відповідно, банківський рахунок та печатку.

1.5. Громада входить до складу Релігійного Об’єднання громад Прогресивного Іудаїзму України, має статус міської та діє на території Києва.

1.6. Місцезнаходження (юридична адреса) Громади: 04071, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 6, поверх 4.

1.7. Повна назва Громади:

-українською:  Релігійна громада Прогресивного Іудаїзму «Надія», м. Київ;

-англійською: Jewish Progressive congregation “Nadiya”, Kyiv;

-російською: Религиозная община Прогрессивного Иудаизма «Надежда»,

 г. Киев

1.8. Скорочена назва Громади:

-українською:  РГПІ «Надія», м. Київ;

-англійською: JPC “Nadiya”, Kyiv;

-російською: РОПИ «Надежда», г. Киев

ІІ. Мета і завдання Громади

2.1. Головною метою діяльності Громади є реалізація духовних потреб її членів згідно позиції Прогресивного Іудаїзму.

2.2. Основними завданнями Громади є:

-спільне виконання релігійних обрядів, ритуалів та служб;

-вивчення єврейської історії та традиції, релігійної літератури та засад Прогресивного Іудаїзму;

-сприяння набуттю духовних цінностей та утвердженню моралі та етики Іудаїзму;

-надання духовної і соціальної підтримки та допомоги потребуючим членам Громади;

-створення та реалізація освітніх програм в межах Прогресивного Іудаїзму, єврейської традиції, історії та культури;

-сприяння роботі благодійних організацій, фондів і програм;

-проведення заходів з організації культурного життя та дозвілля членів Громади;

-захист релігійних прав членів Громади;

-ведення міжконфесійного діалогу;

-виготовлення, придбання та розповсюдження релігійної літератури та інших інформаційних матеріалів релігійного та просвітницького напрямків, а також предметів культу.

2.3. Для реалізації статутних завдань у порядку, встановленому діючим законодавством, Громада має право:

-встановлювати та підтримувати зв’язки з іншими іудейськими та єврейськими громадами та організаціями, як в Україні, так і за її межами, включаючи виїзд членів Громади для участі у релігійних заходах;

-представляти і захищати свої права і права своїх членів в органах державного управління і місцевого самоврядування, судах усіх підпорядкувань, господарських і третейських судах, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;

-порушувати клопотання перед органами державного управління і місцевого самоврядування та іншими фізичними і юридичними особами стосовно виконання статутних завдань Громади;

— укладати договори та інші акти з юридичними особами, а також із громадянами та об’єднаннями громадян, з метою виконання статутних завдань Громади;

— отримувати добровільні пожертви та допомогу від фізичних та юридичних осіб, а також державних та міжнародних організацій у вигляді коштів, майна, послуг;

-засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі та інші підприємства, а також проводити благодійні заходи, необхідні для статутної діяльності;

-купувати, будувати, мати у власності, орендувати рухоме і нерухоме майно та  здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України і відповідають Статуту Громади;

-проводити виїзні багатоденні учбові семінари, а також дитячі та сімейні табори з релігійно-просвітницькою тематикою.

2.4. Предметом діяльності Громади можуть бути також інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

ІІІ. Членство у Громаді

3.1. Членство у Громаді є індивідуальним. Членом Громади може бути особа віком від 18 років, яка:

-є євреєм/єврейкою, або сином/дочкою, або онуком/онучкою єврея/єврейки; а також має та надає Раді Громади відповідні документи про це для перевірки їх наявності та відповідності вищевказаним вимогам або пройшла програму підготовки та процедуру прийняття гіюру та має відповідні документи;

-сповідує морально-етичні цінності Прогресивного Іудаїзму;

-визнає та зобов’язується виконувати Статут Громади.

3.2. Прийом у члени Громади здійснюється Радою Громади на підставі письмової заяви кандидата. Форма заяви встановлюється Радою Громади.

3.3. Член Громади зобов’язується:

-брати участь у діяльності та заходах Громади (відповідно до своїх можливостей);

-виконувати вимоги Статуту та рішення органів управління Громади, а також всебічно підтримувати Громаду згідно принципів Іудаїзму.

3.4. Член Громади має право:

-обирати та бути обраним у керівні органи Громади;

-вільно припиняти членство у Громаді;

-звертатись у органи управління Громади із пропозиціями, заявами та скаргами.

3.5. Член Громади може бути виключений з Громади:

-за заявою;

-у випадку вибуття;

-у випадку самоусунення від підтримки Громади та припинення участі у роботі Громади без поважних причин протягом року;

-в разі неодноразового або грубого порушення Статуту чи принципів, згідно яких здійснюється діяльність Громади.

Рішення про виключення з Громади приймається більшістю голосів членів Ради Громади з подальшим інформуванням Громади про прийняте рішення.

3.6. Особи, які мають значні заслуги у розвитку Громади, можуть бути обрані почесними членами Громади.

3.7. Другом Громади може бути особа віком від 18 років, яка:

-не має документів, які підтверджують її єврейське коріння, але має бажання брати участь у заходах Громади;

-свідомо сприймає та сповідує Прогресивний Іудаїзм;

-визнає та зобов’язується виконувати Статут Громади, а також всебічно підтримує Громаду.

3.8. Друг Громади має право бути присутнім на загальних зборах Громади та брати участь в обговорюваннях, але не має права брати участь у виборах у керівні органи Громади та бути обраним до них.

3.9. Зміна статусу «друг Громади» на «член Громади» може здійснюватися згідно загальних правил прийому в члени Громади.

3.10. Особи, які бажають приймати участь у заходах Громади без ніяких обов’язків перед Громадою, після кількох ознайомчих відвідувань повинні відшкодовувати витрати на участь у заходах які вони відвідують.

3.11.Друг Громади може бути позбавлений свого статусу на таких же підставах і у спосіб, як і член Громади.

ІV. Структура Громади і органи її управління

4.1. Загальні збори

4.1.1.Органами управління Громади є: загальні збори, Голова Громади

(далі — Голова) і Рада Громади.

4.1.2. Вищим органом управління Громади є загальні збори її членів.

В компетенцію зборів входить:

-затвердження Статуту Громади, змін та доповнень до нього;

-вибори Голови, Ради Громади та Ревізійної комісії Громади;

-визначення основних напрямків діяльності Громади;

-заслуховування звітів і доповідей органів управління Громади;

-реорганізація або припинення діяльності Громади.

4.1.3. Збори Громади скликаються Головою або Радою Громади, або за письмовою заявою на ім’я Голови не менше 50% членів Громади. Чергові збори відбуваються не рідше одного разу на рік з завчасним повідомленням про дату та порядок денний зборів. Рішення зборів ухвалюється більшістю голосів осіб, присутніх на зборах.

4.1.4. Збори вважаються правомочними при присутності на них не менше половини членів Громади.

4.2. Голова Громади.

4.2.1. Голова Громади обирається на загальних зборах більшістю голосів присутніх строком на три роки. Тип голосування (відкрите чи таємне) вирішують загальні збори.

4.2.2. Напередодні виборів Голови на засіданні Рада Громади готує пропозицію загальним зборам по кандидатурі Голови. На загальних зборах члени Громади обговорюють цю та інші пропозиції членів Громади та обирають Голову.

4.2.3. Голова має бути громадянином України.

4.2.4. У випадку вибуття Голови або складання ним повноважень із поважних причин — Рада Громади може призначити тимчасово виконуючого обов’язки Голови з числа членів Ради Громади до проведення позачергових загальних зборів з виборів нового Голови.

4.2.5. Голова:

-очолює роботу Громади та Ради Громади, а також головує на зборах Громади та засіданнях Ради Громади;

— без доручення представляє Громаду в органах державного управління та місцевого самоврядування, а також в інших організаціях та установах;

-укладає від імені Громади договори та інші правочини. Видає доручення іншим особам на представництво Громади;

-звітує загальним зборам Громади;

-здійснює інші організаційно-розпорядчі дії, спрямовані на реалізацію статутних завдань Громади;

-має право першого підпису фінансових документів;

-визначає штатний розклад та наймає на роботу працівників Громади.

4.3. Рада Громади

4.3.1. Рада Громади є керівним органом Громади в період між загальними зборами членів Громади та обирається на загальних зборах Громади на три роки у кількості сім осіб, включаючи Голову Громади. Членом Ради Громади може бути обрана особа, яка не менше одного року до обрання була членом Громади або другом Громади до зміни статусу на «член Громади».  В разі необхідності, згідно рішення Ради Громади або з ініціативи більшості членів Громади — вибори/довибори Ради можуть бути проведені достроково.

4.3.2. Напередодні виборів нового складу Ради Громади на своєму засіданні Рада Громади готує пропозицію загальним зборам по персональному складу нової Ради Громади. На загальних зборах члени Громади обговорюють її та інші пропозиції членів Громади та обирають нову  Раду Громади шляхом персонального голосування по всіх запропонованих кандидатурах.

4.3.3.  До компетенції Ради Громади належить:

-визначення та координація основних напрямків розвитку Громади, організація діяльності Громади;

-прийом нових членів/друзів або виключення з Громади;

-здійснення контролю за роботою штатних працівників та об’єктів благодійного, соціального і виробничого призначення, створених Громадою;

-заслуховування Ревізійної комісії;

-вирішення інших питань діяльності Громади.

4.3.4. Засідання Ради Громади відбуваються не рідше одного разу у квартал. На засіданні Ради мають бути присутні не менше половини її складу. Рішення Ради Громади приймаються більшістю голосів присутніх членів Ради. За рівним поділом голосів вирішальним є голос Голови.

Засідання Ради Громади по обговоренню та вирішенню оперативних питань  діяльності Громади можуть проводитись також у спосіб обговорення цих питань по телефону або у вигляді Скайп-конференції.4

4.4. Контроль фінансово-господарської діяльності Громади здійснює Ревізійна комісія, яка обирається на загальних зборах строком на три роки більшістю голосів присутніх. Ревізійна комісія щорічно проводить планові підсумкові перевірки. В разі необхідності Ревізійна комісія може проводити позапланові перевірки. За підсумками перевірок комісія складає акти.

4.5. В разі наявності кількох місцевих спонсорів, Рада Громади може створити Піклувальну Раду, яка має ініціативні, консультативні та контрольні повноваження з фінансових та господарських питань по використанню їхньої спонсорської допомоги.

4.6. Керівні органи Громади звітують перед Громадою у частині покладених на них повноважень та здійсненні статутних завдань Громади на звітно-виборчих зборах.

V. Майно і кошти

5.1. Громада може бути власником рухомого і нерухомого майна, коштів,  нематеріальних активів та іншого майна, набутого на законних підставах. Доходи (прибутки) Громади використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Громади, реалізації її мети, завдань та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

5.2. Щодо майна і коштів, які перебувають у власності Громади, вона має право здійснювати будь-які правочини, що не суперечать  законодавству України та Статуту Громади. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Громади, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.3. Громада може одержувати майно членів та інших осіб у безоплатне користування згідно норм, передбачених законодавством України, та використовувати це майно для здійснення статутних цілей Громади.

5.4. Джерелами формування майна і коштів Громади можуть бути:

— кошти і майно, які надходять безоплатно або у формі безповоротної фінансової допомоги і добровільних пожертвувань, одержаних згідно до законодавства України;

-доходи від надання культових послуг або від релігійної діяльності, а також пасивні доходи відповідно до законодавства України;

— майно і кошти від публічних і масових заходів з метою збирання благодійних пожертвувань;

— інші доходи, можливість отримання яких передбачена чинним законодавством України для неприбуткових організацій.

5.5. Діючі члени Громади, а також ті, хто вийшов або був виключений з її членів, не мають права на майно і кошти Громади.

5.6. Діяльність Громади може бути припинена за рішенням загальних зборів Громади у зв’язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією, а також на підставі рішення суду.

5.7. У разі припинення діяльності Громади майно і кошти, що перебувають у її власності та на рахунках передаються Релігійному Об’єднанню (управлінню) громад Прогресивного Іудаїзму України.

5.8. Громада не може бути реорганізована у юридичну особу, метою якої є одержання прибутку.

VІ. Праця в Громаді

6.1. На найманих працівників Громади, а також підприємств та установ, які вона може створювати, поширюється законодавство України про працю, порядок оподаткування, соціального захисту, страхування та соціального забезпечення.

6.2. Умови праці найманих працівників встановлюються за згодою між Громадою в особі Голови та працівником і визначаються трудовим договором (контрактом) або посадовими обов’язками працівника.

6.3. Духовним керівником Громади (Рабином) може бути як громадянин України, так і іноземець.

VII.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Ініціювати внесення змін та доповнень до Статуту Громади мають право:

— загальні збори;

— Голова;

— Рада Громади.

7.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту  Громади приймають загальні збори в порядку, передбаченому цим Статутом.

7.3. Зміни та доповнення до Статуту Громади підлягають реєстрації в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

Голова зборів________________________ Гайдар Олександра Євсеївна

Секретар ____________________________